Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Mẹ Tạ Phong Tần tự thiêu. Self-immolation of the mother of Ta Phong Tan