Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Bi kịch liên đới tới cố Tổng thống Ngô Đình Diệm - A tragedy related to late President Ngo Dinh Diem

(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn

Đánh giá cố Tổng thống Ngô Đình Diệm (3/1/1901-02/11/1963) là một việc khó không chỉ vì ông là một nhân vật lịch sử mà còn vì vẫn có những cấm cản trong việc tìm hiểu, trao đổi về ông. Nhưng, trong bối cảnh hiện tại của thế giới và Việt Nam, không ai có thể phủ nhận tầm nhìn chiến lược của cố Tổng thống Ngô: nhất quyết chống bành trướng Cộng sản, gồm cả tham vọng bành trướng của Trung Quốc, và quyết tâm xây dựng liên minh với khối các nước lấy kinh tế thị trường làm nền, đứng đầu là Mỹ và Tây Âu. 

Ngoài ra, thực tế lịch sử, và cả những tư liệu mới công bố, đã chứng tỏ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có phẩm cách độc lập và hết sức gìn giữ giang sơn gấm vóc do cha ông để lại trước sức cám dỗ của viện trợ hay những áp lực từ đồng minh nước ngoài.

Đáng tiếc, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối thủ chính trị của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, không bao giờ có được những tầm nhìn và sự đáng kính như vậy. Nhưng chính thể của Hồ Chí Minh đã đánh tan chính thể của Ngô Đình Diệm, chỉ 12 năm sau ngày Tổng thống họ Ngô bị giết trong một cuộc đảo chính bởi chính những tướng lĩnh thân tín của ông và, được cho rằng, với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Nhưng tất cả những điều đó chưa hẳn đã là bi kịch xót xa nhất. 

Bi kịch đau xót nhất có lẽ là: rất nhiều người Việt Nam đang lớn tiếng kêu gọi bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, cổ xúy cho một nền kinh tế thị trường (thực thụ) vẫn tụng ca Hồ Chí Minh là người yêu nước, lãnh tụ vĩ đại, nhưng lại coi Ngô Đình Diệm là kẻ bán nước, tổng thống ngụy quyền.○

A tragedy related to late President Ngo Dinh Diem

Pham Hong Son

It is always hard, if not impossible, to make a completely satisfactory judgment on historic men. And it is harder on Mr Ngo Dinh Diem* (1/3/1901-11/2/1963), the first and founding president of the former Republic of Vietnam, since a lack of or a ban on documents and discussions relating to President Ngo. But in the light of the contemporary world and Vietnam, no one can deny the foresight of President Ngo: determined to oppose the communist expansion, including Chinese one, and befriending market-economy countries like the United States of America and Western European nations. 

In addition, late President Ngo deserves our great respect: he needed much assistance from his closest ally the U.S.A. but he did not accept any assistance driving him to being subservient or compromising the sovereign integrity.

Unfortunately, late President Ho Chi Minh, then Ngo Dinh Diem’s opponent, has never had such a vision and respect. But the Ho Chi Minh-founded regime defeated the Ngo Dinh Diem-founded one on April 30, 1975, twelve years after Ngo Dinh Diem had been killed in a coup d’état conducted by Ngo’s close generals allegedly with USA's backing.

However, those things may not be the worst tragedy. 

Perhaps the worst one is many Vietnamese people, who have been speaking out for sovereign integrity and a truly market-economy, praise Ho Chi Minh as a patriot and a great leader and dismiss Ngo Dinh Diem as a traitor and a phony president.○


Nguồn/source: Facebook Pham Hong Son

* Correction and apology: "it is harder for Mr Ngo Dinh Diem" was corrected into "it is harder on Mr Ngo Dinh Diem" by 8:44 PM (GMT) Nov.3, 2013.