Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

CẢM TẠ - GRATITUDE

(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn

Tôi vừa hoàn tất cuộc tuyệt thực 07 ngày đêm để chia sẻ, ủng hộ tinh thần của tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ. Tôi xin chân thành cảm tạ những tấm lòng quan tâm, động viên và hưởng ứng và tri ân tất cả những người, Việt và ngoại quốc, đã nhiệt thành xúc tiến nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn trong việc đánh động dư luận và đòi hỏi nhà chức trách phải thực thi pháp luật và bảo vệ tính mạng cho ông Cù Huy Hà Vũ cũng như các tù nhân lương tâm khác.

Như gia đình cho hay Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vẫn đang tuyệt thực trong tù và nhiều người Việt Nam, trong và ngoài nước, cũng vẫn đang tiếp tục tuyệt thực và có nhiều hành động khác nhằm bảo vệ ông và những người bị bách hại khác. Con đường giành lại Tự do cho chúng ta vẫn còn dài và đầy gian khó. Chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đi trên con đường đó tới cùng.○


GRATITUDE

Pham Hong Son

I have just accomplished a seven-day hunger strike to support a prisoner of conscience Cu Huy Ha Vu. I would like to express my gratitude to those who have supported and joined my action and also to those who, Vietnamese and foreigners, have conducted more active actions to urge and ask the authorities to abide by the law and to assure the safety of Mr Cu Huy Ha Vu and other prisoners of conscience.

However, Mr Cu Huy Ha Vu has reportedly been on hunger strike in prison and many Vietnamese, in Vietnam and abroad, still go on hunger strike or carry out different actions to support him and other persecuted. The road ahead for Freedom is certainly long and hard. Let’s vow to follow this road to the end.○